Publikacje


WYRÓŻNIONE


 • B. Kaczmarek-Templin, Web 2.0 – treści cyfrowe a wirtualne światy gier– wybrane problemy,
  2015, w druku

 • B. Kaczmarek-Templin, Odpowiedzialność dostawców usług internetowych i cloud,
  ItWiz Listopad 2014

 • B. Kaczmarek-Templin, Dialog techniczny,
  ItWiz Październik 2014

 • B. Kaczmarek-Templin, D. Szostek, Treści cyfrowe – nowe dobro obrotu,
  Rzeczpospolita 2014

 • B. Kaczmarek-Templin, O odpowiedzialności administratora forum dyskusyjnego,
  [w:] Etyka i technika. Społeczne i etyczne aspekty działalności inżynierskiej, 2014

 • B. Kaczmarek-Templin, D. Szostek, Faktura w formie elektronicznej stanowi dowód w sądzie,
  Rzeczpospolita 2012

 • B. Kaczmarek-Templin, Dowód z dokumentu elektronicznego w procesie cywilnym,
  C. H. Beck 2012

 • B. Kaczmarek-Templin, Nielegalnie uzyskane, legalnie wykorzystane. Dowodowe problemy z dokumentami elektronicznymi,
  X-lecie CBKE Księga jubileuszowa 2010

 • B. Kaczmarek-Templin, Kilka uwag o elektronicznej postaci umowy o arbitraż w kontekście przepisów regulujących formę zapisu na sąd polubowny,
  Arbitraż i Mediacja 2010


 • B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek, Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny. Komentarz,
  C. H. Beck 2014

 • B. Kaczmarek-Templin, Ł. Błaszczak, Dowód z zeznań świadka (rozdział 6) [w] Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych,
  C. H. Beck 2014

 • B. Kaczmarek-Templin [w:] J. Gołaczyński (red.), Elektroniczne postępowanie upominawcze. Komentarz,
  Wolters Kluwer 2012MONOGRAFIE


 • B. Kaczmarek-Templin, Ł. Błaszczak, Dowód z zeznań świadka (rozdział 6) [w:] Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych,
  Warszawa 2014 (Wydawnictwo C. H. Beck)

 • B. Kaczmarek-Templin, Dowód z dokumentu elektronicznego w procesie cywilnym,
  Warszawa 2012 (Wydawnictwo C. H. Beck)

 • B. Kaczmarek-Templin [w:] E. Rudkowska-Ząbczyk, Ł. Błaszczak, K. Markiewicz (red.), R. Flejszar, A. Góra-Błaszczykowska, A. Harast, M. Jaślikowski, B. Kaczmarek-Templin, P. Rylski, K. Zawiślak, T. Zawiślak, T. Zembrzuski, Dowody w postępowaniu cywilnym,
  Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1492-1

 • B. Kaczmarek-Templin [w:] J. Gołaczyński (red.), Ł. Goździaszek, D. Góra, A. Jaroszek, B. Kaczmarek, S. Kotecka, P. Pęcherzewski, D. Sielicki, P. Skórniak, D. Szostek, A. Waloszczyk, A. Zalesińska, A. Zawiślańska Informatyzacja postępowania sądowego w prawie polskim i prawie wybranych państw,
  Warszawa 2009, ISBN 978-83-7601-830-0


KOMENTARZE


 • B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz,
  Warszawa 2014 (C. H. Beck) termin wydania: czerwiec 2014

 • B. Kaczmarek-Templin [w:] J. Gołaczyński (red.), D. Adamski, Ł. Goździaszek, B. Kaczmarek-Templin, S. Kotecka, M. Kutyłowski, W. Łukowski, B. Pękalski, D. Szostek, Elektroniczne postępowanie upominawcze. Komentarz,
  Warszawa 2010, ISBN 978-83-7601-929-1


ARTYKUŁY


 • B. Kaczmarek-Templin, Odpowiedzialność dostawców usług internetowych i cloud,
  ItWiz Listopad 2014

 • B. Kaczmarek-Templin, D. Szostek, Treści cyfrowe – nowe dobro obrotu,
  Rzeczpospolita z 12.11.2014r.

 • B. Kaczmarek-Templin, Dialog techniczny,
  ItWiz Październik 2014

 • B. Kaczmarek-Templin, Odpowiedzialność administratora portalu [w:] M. Małek, K. Serafin, E. Mazurek (red.),
  Etyka i technika. Społeczne i etyczne aspekty działalności inżynierskiej (Wrocław 2014),

 • D. Szostek, B. Kaczmarek-Templin, G. Bar, E-b.t.e. – koncepcja i projekt legislacji elektronicznego bankowego tytułu egzekucyjnego,
  Monitor Prawa Bankowego 2013, nr 12, s. 63-72

 • B. Kaczmarek-Templin, D. Szostek, Elektroniczna identyfikacja podmiotów w projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji i usług zaufania w odniesieniu do transakcji w elektronicznych na rynku wewnętrznym,
  Prawo Mediów Elektronicznych 2013, nr 1, s. 20-23

 • B. Kaczmarek-Templin, E-protokół jako remedium dla procesu karnego, http://prawo.rp.pl/artykul/0,1026860.html (5.07.2013r.)

 • B. Kaczmarek-Templin, D. Szostek, Faktura w formie elektronicznej stanowi dowód w sądzie, Rzeczpospolita z 10.01.2013r.

 • B. Kaczmarek-Templin, Nielegalnie uzyskane, legalnie wykorzystane. Dowodowe problemy z dokumentami elektronicznymi (kilka uwag na temat nieuprawnionego wykorzystania dowodów elektronicznych w postępowaniu dowodowym przed sądem cywilnym),
  X-lecie CBKE Księga jubileuszowa, ISBN 978-83-62832-01-9

 • B. Kaczmarek-Templin, O perspektywie nowego dokumentu w świetle projektowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego,
  Prawo Mediów Elektronicznych 2011, nr 1, s. 18-20

 • B. Kaczmarek-Templin, E-dokument w KPC – przegląd obowiązujących przepisów,
  Na Wokandzie 2011, nr 2, s. 33-35

 • B. Kaczmarek-Templin, S. Kotecka, Elektroniczny dostęp do rejestrów sądowych – postulaty de lege ferenda,
  Na Wokandzie 2011, nr 2, s. 45-49

 • B. Kaczmarek-Templin, Bariery dla obywateli w procedurze cywilnej wpływające na negatywny odbiór wymiaru sprawiedliwości,
  Na Wokandzie 2011, nr 5, s. 62-64

 • B. Kaczmarek, Dokument elektroniczny dowodem w procesie cywilnym. Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej (J. Gołaczyński (red.)),
  Warszawa 2010, materiały pokonferencyjne, ISBN 978-83-255-1396-2

 • B. Kaczmarek-Templin, Kilka uwag o elektronicznej postaci umowy o arbitraż w kontekście przepisów regulujących formę zapisu na sąd polubowny,
  Arbitraż i Mediacja 2010, nr 3, s. 17-29

 • B. Kaczmarek-Templin, Ł. Goździaszek, Mechanizm rozpoznawania sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym – polemika,
  Monitor Prawniczy 2010, nr 16, s. 896-902

 • B. Kaczmarek, J. Gołaczyński, Sprawy o zniesienie wspólności roszczenia o ustanowienie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej,
  Rejent 2009, nr 11, s. 9-17

 • B. Kaczmarek, Małoletni świadek w procesie cywilnym – zagadnienia wybrane,
  Przegląd Prawa i Administracji 2009, nr LXXXI, s. 49-65

 • B. Kaczmarek, Utopia czy realna możliwość? Przeszkody na drodze do sporządzenia aktu notarialnego w formie elektronicznej,
  Rejent 2009, nr 3, s. 37-51

 • B. Kaczmarek, Dokument elektroniczny w postępowaniu dowodowym przed sądem cywilnym i przed sądem administracyjnym,
  Studia kupieckie. Zarządzanie. Marketing. Finanse, Łódź 2009, s. 147-159

 • B. Kaczmarek, Europejski Tytuł Egzekucyjny dla aktu notarialnego,
  Rejent 2008, nr 11, s. 52-70

 • B. Kaczmarek, Arbitraż w Japonii – zarys problematyki,
  Arbitraż i Mediacja 2/2008, s. 95-104

 • B. Kaczmarek, Nowe technologie, nowe możliwości – nowoczesne formy komunikowania się sądu i stron procesu cywilnego, a także sądów miedzy sobą – uwagi na tle aktualnych przepisów Monitor Prawniczy,
  Prawo Mediów Elektronicznych nr 16/2008, s. 39-43

 • B. Kaczmarek, Moc dowodowa dokumentu elektronicznego w postępowaniu cywilnym – polemika,
  Monitor Prawniczy 5/2008, s. 248-252

 • B. Kaczmarek, Dokument elektroniczny w świetle przepisów o dowodach w postępowaniu cywilnym,
  Prawo Mediów Elektronicznych dodatek do Monitora Prawniczego nr 16/2006 s. 39-43

 • B. Kaczmarek, Elektroniczne doręczenia według niemieckiego cywilnego prawa procesowego,
  E-Biuletyn 1/2007

 • B. Kaczmarek, Europejski Tytuł Egzekucyjny-przewrót kopernikański w procesie cywilnym,
  Edukacja Prawnicza 2006 nr 11 s. 3-8

 • B. Kaczmarek, Dokument elektroniczny w świetle przepisów o dowodach w postępowaniu cywilnym,
  Prawo Mediów Elektronicznych dodatek do Monitora Prawniczego nr 16/2006 s. 39-43

 • B. Kaczmarek, Prawa dziecka nienarodzonego i ich ochrona w Polsce,
  Przegląd Prawa i Administracji 2005 LXIX s. 125-138


DYDAKTYCZNE


 • B. Kaczmarek-Templin, fragmenty rozdziałów dotyczących prawa prywatnego międzynarodowego [w:] P. Stec, M. Załucki (red), Prawo prywatne w przykładach i zadaniach, ,
  Warszawa 2014 (Wydawnictwo Difin) ISBN 978-83-7930-498-1

 • B. Kaczmarek, [w:] Postępowanie cywilne. Pytania i odpowiedzi, E. Marszałkowska-Krześ (red.), ,
  Warszawa 2010

 • B. Kaczmarek, [w:] Postępowanie cywilne. Kazusy, E. Marszałkowska-Krześ (red.),
  Warszawa 2009

 • B. Kaczmarek [w:] E. Marszałkowska-Krześ (red.), Postępowanie cywilne – pytania i odpowiedzi, ,
  Warszawa/Beck 2007