Prawo karne

 • doradztwo w zakresie prawnokarnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze

 • doradztwo w zakresie odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych spółek kapitałowych

 • pomoc prawna w zakresie naruszenia dóbr osobistych

 • pomoc prawna w zakresie przestępstw popełnionych w Internecie

 • reprezentacja w pozostałych sprawach karnych

Prawo handlowe

 • zakładanie i rejestracja spółek

 • przygotowywanie umów oraz statutów spółek handlowych

 • rejestracja spółek zagranicznych i krajowych

 • rejestracja zmian w KRS

 • reprezentacja podmiotów przed sądami powszechnymi

 • udział w negocjacjach umów

 • umowy w obrocie gospodarczym

 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji

 • tworzenie i likwidacja spółek

 • zakładanie oddziałów przedsiębiorstw i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

 • doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółki

 • obsługa organów spółek

 • przekształcanie, łączenie i przejmowanie spółek

 • postępowanie upadłościowe i naprawcze

 • sprawy z zakresu zamówień publicznych

 • sprawy o wyłączenie wspólnika ze spółki, o zasądzenie od członka zarządu spółki z o.o. zobowiązań spółki, o uchylenie uchwały wspólników, o stwierdzenie nieważności uchwały

Prawo konsumenckie

 • przygotowywanie umów i procedur kontraktowania z uwzględnieniem obowiązków informacyjnych ciążących na przedsiębiorcach

 • przygotowywanie wzorców umownych i regulaminów ze szczególnym uwzględnieniem eliminacji niedozwolonych klauzul umownych

 • audyt prawny zuwzględnieniem realizacji obowiązków przedsiębiorców względem konsumentów, w szczególności obowiązków prowadzących sklepy i portale internetowe

Prawo własności intelektualnej

 • przygotowywanie i analiza umów prawa autorskiego (umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, umowy o stworzenie utworu, umowy licencyjne, umowy wdrożeniowe) i praw pokrewnych

 • opinie prawne z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych

 • ochrona i obrót bazami danych

 • pomoc w rejestracji znaków towarowych

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

 • przygotowywanie umów o poufności

 • odszkodowania

 • sprawy karne z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji

 • przygotowywanie i ocena zgodności z prawem kampanii mailingowych, newsletterów itd.

Prawo cywilne

 • przygotowywanie i opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego

 • przygotowywanie ogólnych warunków umów i regulaminów świadczenia usług, reprezentację w postępowaniach z zakresu prawa cywilnego

 • doradztwo w zakresie współpracy z kontrahentami

 • dochodzenieroszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów

 • windykacja należności

 • odszkodowania

 • europejskie prawo procesowe, spory z zagranicznymi kontrahentami, dochodzenie roszczeń zagranicą

Prawo nowych technologii

 • umowy związane z obrotem IT

 • przygotowywanie regulaminów działania usługodawców internetowych (sklepów internetowych, forów internetowych itd.)

 • zapewnienie ochrony danych osobowych w Internecie, w szczególności przygotowywanie zgód na przetwarzanie danych, umów o powierzenie przechowywania danych, zgłaszanie zbiorów danych osobowych do GIODO

 • opracowanie i wrażanie polityki prywatności oraz polityki plikówcookies

 • przygotowywanie i ocena zgodności z prawem kampanii mailingowych, newsletterów itd.

 • prawo własności intelektualnej w mediach elektronicznych

 • ochrona domen i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w Internecie

 • umowy licencyjne

 • analiza odpowiedzialności usługodawców świadczących usługi w Internecie, zabezpieczenia prawne

 • ochrona baz danych

Polityka Compliance dla usługodawców internetowych

 • weryfikacja i bieżąca kontrola dostosowania działalności przedsiębiorcy do wymogów prawnych

 • przygotowanie lub weryfikacja regulaminów świadczenia usług elektronicznych

 • eliminacja występowania niedozwolonych klauzul umownych

 • sprawdzenie prawidłowości polityki prywatności oraz polityki plików cookies

 • kontrola praktyki wysyłania informacji handlowych

 • dostosowanie procesów składania zamówień w e-sklepach

 • przygotowanie polityki bezpieczeństwa

 • kontrola przestrzegania prawa autorskiego, w tym umowy licencyjne

 • zabezpieczenie interesów host providerów