Adwokat Wrocław

Kancelaria zapewnia obsługę prawną osób indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Specjalizujemy się przede wszystkim w sprawach z zakresu polskiego i niemieckiego prawa cywilnego oraz handlowego, a także prawa nowych techologii. Reprezentujemy klientów niemieckojęzycznych przed polskimi sądami. Prowadzimy międzynarodowe sprawy rozwodowe oraz sprawy o alimenty i kontakty z dzieckiem. Zapewniamy obsługę prawną przedsiębiorców zagranicznych w Polsce.

W celu ułatwienia klientom dostępu do pomocy prawnej zapewniamy różnorodne formy komunikacji. Poza kontaktem osobistym (w siedzibie kancelarii) możliwa jest również komunikacja przy wykorzystaniu takich narzędzi jak: Skype, komunikatory internetowe, poczta e-mail, itp. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Porady Online witryny adwokat wrocław. Porad udzielamy również w języku niemieckim.

Adwokat z urzędu

W postępowaniu karnym adwokat z urzędu może być wyznaczony dla oskarżonego w sytuacji, gdy w należyty sposób wykaże on, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny oraz gdy przepisy proceduralne przewidują obligatoryjny udział obrońcy, a oskarżony nie ma obrońcy z wyboru.

Jeżeli okaże się, że nie istnieją okoliczności, na podstawie których wyznaczono obrońcę, sąd może cofnąć jego wyznaczenie.

Adwokat z urzędu przewidziany jest dla oskarżonego, gdy:

- jest on nieletni
- jest on głuchy, niemy lub niewidomy
- zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności
- sąd uzna, że jest to niezbędne z uwagi na istnienie okoliczności utrudniających obronę.

Obowiązek posiadania obrońcy pojawia się także w postępowaniu przed sądem okręgowym jako sądem pierwszej instancji i dotyczy oskarżonego, któremu zarzuca się zbrodnię oraz oskarżonego, który jest pozbawiony wolności.

Problematyka adwokata z urzędu została uregulowana w przepisach art. 78, 79, 80, 81 Kodeksu postępowania karnego.

Historia adwokatury wrocławskiej w pigułce

Pierwsi adwokaci przybyli do Wrocławia kilka dni po wyzwoleniu miasta w maju 1945r. (adw. Aleksander Redych, adw. dr Jadwiga Browińska, adw. Jan Węglowski, adw. Andrzej Jochelson). Grono adwokackie zasilił również niemiecki adwokat Ernest Strauss, który przed 1945r. wykonywał zawód adwokata we Wrocławiu. Do Wrocławia przyjeżdżali adwokaci z różnych części Polski. We wrześniu 1945r. adwokatura wrocławska liczyła 9 osób, w grudniu 21, a w lipcu 1946r. już 59 adwokatów. W styczniu 1946r. na obszarze Wrocławia rozpoczął działalność Tymczasowy Komitet Adwokatów Wrocławskich po przewodnictwem adwokata Jerzego Jabłońskiego. Ten moment uznawany jest za datę powstania samorządu adwokackiego we Wrocławiu. Minister Sprawiedliwości w dniu 17 czerwca 1946r. zobowiązał adwokata prof. Witolda Świdę do powołania Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Pierwsza Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu powstała w dniu 15 lipca 1946r. Do 1950r. adwokaci wykonywali swój zawód w kancelariach indywidualnych. Później wprowadzono możliwość działania w zespołach adwokackich. Lata 50-te to czas represji stalinowskich, a także okres bardzo zły dla całej adwokatury, kiedy miały miejsce przypadki gnębienia i szykanowania adwokatów. Po 1956r. nastąpiła odwilż w adwokaturze, a następne lata to okres względnej stabilizacji. Po powstaniu NSZZ „Solidarności” w 1980r. rozpoczął się kolejny okres w dziejach adwokatury wrocławskiej. Adwokaci udzielali pomocy prawnej rodzinom internowanych oraz osobom ukrywającym się przed władzami, czynnie brali udział w procesach politycznych, podejmując się obrony wrocławskich opozycjonistów. W latach 90-tych rozpoczęły się przemiany ustrojowe i gospodarcze, które nie ominęły adwokatury. Zespoły adwokackie odeszły do lamusa. Większość adwokatów decydowała się wykonywać zawód w postaci indywidualnych kancelarii adwokackich i tak jest do dziś. Wzrostem zainteresowania cieszy się także możliwość wykonywania zawodu adwokata w formie różnego rodzaju spółek. Bez względu na formę wykonywania zawodu adwokata, pozostaje on tzw. wolnym zawodem.

Adwokat jako osoba zaufania publicznego

Tajemnica adwokacka jest podstawą prawidłowego wykonywania zawodu adwokata. Stanowi ona także gwarancję korzystania przez każdego obywatela z prawa do obrony. Działalność zawodowa adwokata nieodzownie związana jest z faktem, że klient powierza mu swoje tajemnice i że uzyskuje on inne poufne informacje. Każde zlecenie adwokackie oparte jest na zaufaniu, które można zbudować właśnie na obowiązku dochowania tajemnicy. Zgodnie z art. 6 ustawy Prawo o adwokaturze na adwokacie ciąży obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej nie można ograniczyć w czasie. Nie jest możliwe zwolnienie adwokata od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. Zasada ta została powtórzona w § 19 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności zawodu, uchwalonego przez Naczelną Radę Adwokacką. Tajemnicą adwokacką objęte są wszelkie wiadomości, notatki i dokumenty dotyczące sprawy, uzyskane bądź od klienta, bądź od innych osób. Wszystkie materiały znajdujące się w aktach adwokackich objęte są tajemnicą adwokacką. Obowiązek dochowania tajemnicy adwokackiej nie jest zależny od zastrzeżenia przez klienta poufności informacji. Rozciąga się ona także na wiadomości uzyskane przez adwokata dzięki własnym obserwacjom lub uzyskanych w trakcie zajmowania się interesami klienta oraz informacje dotyczące mniej istotnych szczegółów sprawy. Adwokat zapewnia, by poufność informacji przestrzegana była także przez jego współpracowników i inne osoby współuczestniczące w wykonywaniu przez niego działalności zawodowej. Nawet zakończenie stosunku pełnomocnictwa między adwokatem a klientem nie powoduje ustania tajemnicy adwokackiej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - w zakresie określonym tymi przepisami.

Kancelaria Adwokacka

ul. Legnicka 17/6, 53-671 Wrocław

telefon komórkowy do kancelarii600 95 30 20

telefon stacjonarny do kancelarii71 735 10 71

adres e-mail kancelariikancelaria@adwokat-wroclaw.org

* * *

Treści prezentowane w witrynie adwokat wrocław są chronione prawem autorskim.